Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie – jak to funguje?

Jedná se o obdobu individuální terapie s tím rozdílem, že probíhá ve skupině několika lidí (např. 10 osob) s jedním nebo dvěma terapeuty. V některých případech může skupinová psychoterapie fungovat jako doplněk individuální psychoterapie. Do popředí pozornosti skupinové psychoterapie se dostává jedinečnost člověka, podobně jako v individuální psychoterapii, která se však zvýrazňuje ve vztazích k druhým lidem. Skupinová psychoterapie je v jistém ohledu jak psychoterapií jednotlivce, tak i psychoterapií konkrétních vztahů ve skupině.  Skupinová psychoterapie se zabývá jednotlivcem ve skupině a samotnou skupinou, její vnitřní dynamikou.

Skupinová psychoterapie je přínosná při řešení individuálních problémů nebo poruch spojených se vztahy konkrétního člověka, které vnímá nebo prožívá jako nefunkční či problematické. Toto vnímání může vyplývat z niterního prožívání daného jedince nebo se jedná o problémy, které je vhodné řešit ve spolupráci s jinými lidmi. 

Psychoterapie Praha vám nabízí vedle skupinové psychoterapie i individuální psychoterapie a psychoanalytickou terapii. Máte tak možnost řešit vztahové problémynízké sebevědomí a další potíže, které souvisí s psychikou člověka.

Skupinová psychoterapie – průběh setkávání

Během pravidelného setkávání (1-2krát v týdnu) se ve skupině po určitém počátečním období vytvoří bezpečné a stabilní prostředí, v jehož rámci si její členové mohou otevřeně sdělovat své problémy, reagovat na chování a názory ostatních členů, konfrontovat své psychické dění s psychickým děním ostatních.  Jednotliví členové skupiny vnášejí do skupinového dění specifické a zároveň pro ně typické vzorce vztahování se k ostatním lidem, takže člověk může vnímat, že prožívá podobné situace a zažívá podobné pocity jako ve svém mimoskupinovém životě.Cílem skupinové psychoterapie je umožnit prožívat individuální změnu prostřednictvím probíhajících změn ostatních členů skupiny a prostřednictvím probíhajících změn samotné skupiny. 

Skupinová psychoterapie – psychoanalytický přístup

Skupinová psychoanalytická psychoterapie se odlišuje od ostatních typů skupinové psychoterapie jenom v tom ohledu, že využívá psychoanalytické psychoterapeutické metody (přenos, protipřenos, volné asociace, interpretace, atd.) a zaměřuje se na zásadní minulé zkušenosti jednotlivců s blízkými osobami.

Skupinová psychoterapie a role psychoterapeuta

Terapeut má ve skupinové psychoterapii trochu jiné postavení než v individuální psychoterapii. Jeho cílem je podporovat skupinové dění, tj. vytvářet takové prostředí, aby se ve skupině mohli projevovat všichni její členové, a zároveň reflektuje, co se ve skupině nebo s jednotlivými členy skupiny děje.